Ο  Κώδικας Δεοντολογίας μας ορίζει ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών ορθής πρακτικής και ηθικής το οποίο υιοθετεί η εταιρεία και καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και των τρίτων μερών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι σχετικές Πολιτικές, διασφαλίζουν τη διατήρηση της καλής εικόνας και φήμης της εταιρείας,  συμβάλλουν στην εδραίωση της ισχυρής θέσης της εταιρείας στην αγορά και βοηθάνε στην ενίσχυση των σχέσεων, μέσω της εμπιστοσύνης και της  διαφάνειας, με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους  συνεργάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους.

H United Group είναι μέλος του RBA (Responsible Business Alliance) από τον Νοέμβριο του 2022 και μέλος του UN Global Compact από τον Μάιο του 2023. Οι δεσμεύσεις και οι παρακάτω συμπληρωματικές πολιτικές αποτελούν την ουσιαστική ευθύνη όλων μας να χτίσουμε μια υπεύθυνη εταιρική κουλτούρα, καθοριστική για την μακροπρόθεσμη ευημερία μας:

Responsible Business Alliance (RBA)

Η συμμαχία Responsible Business Alliance (https://www.responsiblebusiness.org/)  είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική ένωση στον κόσμο η οποία είναι αφιερωμένη στην υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Με την ένταξή μας δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα πρότυπα της RBA, αποδεχόμαστε την ευθύνη για συνεχή βελτίωση και διαδίδουμε αυτή τη δέσμευση στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.

UN Global Compact

Ο οργανισμός UN Global Compact ή Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (https://unglobalcompact.org/) είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο Εταιρική Πρωτοβουλία Βιωσιμότητας. Η United Group έχουν αποδεχτεί το κάλεσμα του οργανισμού να ευθυγραμμίσουμε τις στρατηγικές και τις λειτουργίες μας με τις Οικουμενικές Αρχές για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και να αναλάβουμε δράσεις που προάγουν τους κοινωνικούς στόχους.

Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς

Μηδενική Ανοχή στη Δωροδοκία και στη Διαφθορά: Υποστηρίζουμε την υπευθυνότητα, την ηθική και την ακεραιότητα και έχουμε μηδενική ανοχή στην απάτη, τη δωροδοκία και την διαφθορά. Ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε ή ποιος είναι ο ρόλος μας στη United Fiber, ενεργούμε με ειλικρίνεια, διαφάνεια και σεβασμό.

 Πολιτική Δωρεών και Χορηγιών

Ηθικές Δωρεές και Χορηγίες: Όλες οι χορηγίες και φιλανθρωπικές δωρεές για λογαριασμό της United Fiber και της United Group πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις προκαθορισμένες διαφανείς διαδικασίες, με απαραίτητη την έγκριση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Πολιτική Δώρων, Ψυχαγωγίας και Ταξιδιών (GET Policy)

Δέχομαι και Προσφέρω Ηθικά οποιασδήποτε μορφής «Δώρα»: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοχή ή προσφορά  Δώρων, Ψυχαγωγίας και Ταξιδιών μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες για το εάν αυτό συνδέεται αποκλειστικά με κάποιο νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό και δεν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτό, η εταιρεία δημιούργησε την Πολιτική αυτή και μια διαδικασία διερεύνησης και έγκρισης των αποδεκτών δώρων από την Κανονιστική Συμμόρφωση, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις δεν επηρεάζονται μέσω των «Δώρων» και ότι αυτή η κίνηση δεν συνδέεται με κάτι ανήθικο.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Αποτελεσματική διαχείριση Σύγκρουσης Συμφερόντων: Με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων η United Fiber έχει θέσει το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζεται η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν καταστάσεων  που πιθανόν να επηρεάσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Πολιτική Διεθνών Κυρώσεων

Αποτελεσματική αξιολόγηση Προμηθευτών για Διεθνείς Κυρώσεις: Η United Fiber και οι εταιρείες της United Group δεσμεύονται να συμμορφώνονται με την παγκόσμια, εθνική και τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Κυρώσεων που ισχύουν για συναλλαγές με συγκεκριμένα άτομα και ξένες χώρες και έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πολιτική Δέουσας Επιμέλειας Τρίτων Μερών

Αποτελεσματική αξιολόγηση Τρίτων Μερών: Η United Fiber δεσμεύεται να χτίζει τις επιχειρηματικές της σχέσεις με τα Τρίτα Μέρη επιμελώς και προς το συμφέρον του οργανισμού και των μετόχων της. Ως εκ τούτου, όλα τα Τρίτα Μέρη ελέγχονται μέσω της Δέουσας Επιμέλειας (Due Dilligence) ότι είναι αναπόσπαστα και αξιόπιστα φυσικά πρόσωπα ή επιχειρηματικές οντότητες για να κάνουμε συναλλαγές μαζί τους, πριν από την οριστικοποίηση της επιχειρηματικής μας σχέσης.

Πολιτική Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας και Παρενόχλησης

Μηδενική ανοχή στη Βία και την Παρενόχληση: Η United Fiber εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε κάθε περιστατικό παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.  Κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, συνδέεται με αυτήν ή προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι απολύτως απαγορευμένες για κάθε εργαζόμενο και συνεργάτη της εταιρείας. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σε όλα τα επίπεδα, είναι βασικό στοιχείο της κουλτούρας της United Fiber.

Προστασία του Ανταγωνισμού

Σύννομοι με τη νομοθεσία περί Ανταγωνισμού: Η United Fiber συμμορφώνεται με τους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την προστασία του υγιούς Ανταγωνισμού. Οι νόμοι προστασίας του Ανταγωνισμού (νομοθεσίες κατά του μονοπωλίου) απαγορεύουν συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών που εμποδίζουν, περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Προστασία Δεδομένων

Σύννομοι με την Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων: Η United Fiber δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), με σκοπό το σεβασμό της ιδιωτικότητας και της ταυτότητας όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Τεχνολογία και Ασφάλεια Πληροφοριών

Ορθή χρήση της Τεχνολογίας και της Ασφάλειας Πληροφοριών: Η United Fiber έχει θεσπίσει πολιτικές, κανόνες και οδηγίες για την ασφάλεια πληροφοριών κατά την διαδικασία χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και κατά την διαχείριση πληροφοριών (αντιγραφή, προώθηση ή καταστροφή) μέσω συσκευών, εγγράφων και αρχείων της εταιρείας.