Η United Fiber και όλες οι εταιρείες της United Group της υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εταιρικές πολιτικές και δεσμεύονται να διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, ακεραιότητας, διαφάνειας και υπευθυνότητας στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Για να τα διασφαλίσει όλα αυτά και να αποδείξει τη δέσμευσή της για ανοιχτή και υπεύθυνη διαχείριση, η United Group έχει αναπτύξει την Πολιτική Προστασίας Αναφορών και Μη Ανταπόδοσης Αντιποίνων (Whistleblowing & Antiretaliation Policy), παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με αδικήματα στο εργασιακό περιβάλλον ή σε ένα πλαίσιο που σχετίζεται με την εργασία.

Αυτή η Πολιτική ισχύει σε όλες τις εταιρείες της United Group και όλες οι πολιτικές και διαδικασίες των εταιρειών ή του Ομίλου στηρίζουν το θέμα της προστασίας των αναφορών και όσων κάνουν μια αναφορά.

Η Πολιτική ισχύει για οποιονδήποτε αποφασίζει να κάνει whistleblowing  και να χρησιμοποιήσει το εσωτερικό σύστημα αναφορών, τη Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών της United Group, για να αναφέρει ορισμένες μορφές παραβίασης, είτε από ύποπτες ή υφιστάμενες παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών ή ακόμη και παραβιάσεις των εταιρικών πολιτικών και των κανόνων δεοντολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Προστασίας Αναφορών και Ανταπόδοσης Αντιποίνων (Whistleblowing and Antiretaliation Policy) της United Fiber πατήστε εδώ.