<Επιστροφη

NGA

Fiber to the Cabinet

Through VLU/FTTC service the SPs may provide reliable broadband services to its end-users such as Internet, TV (IPTV), Video on Demand, Telephony (VoIP), etc.

Συνοπτικά

H υπηρεσία VLU/FTTC της United Fiber δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο Υπηρεσίας (ΠΥ) να προσφέρει στον τελικό χρήστη ενσύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω του xDSL εξοπλισμού της United Fiber (DSLAM), ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην υπαίθρια καμπίνα.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται τόσο ο εξοπλισμός της United Fiber, DSLAM εγκατεστημένος κοντά στον τελικό χρήστη, όσο και σχετικό κύκλωμα πλήρους Τοπικού Υποβρόχου (ToYB) το οποίο και μισθώνει η United Fiber από τον Πάροχο Χονδρικής Τοπικού Υποβρόχου (ΠΧΤΥ).

Η υπηρεσία VLU/FTTC παρέχεται μόνο στα σημεία όπου ο xDSL εξοπλισμός της United Fiber είναι εγκαταστημένος στην υπαίθρια καμπίνα.

Tο σημείο παρουσίας (PοP) της United Fiber συγκεντρώνει συνδέσεις των οποίων ο ToYB ανήκει σε ένα ή περισσότερα Αστικά Κέντρα (Α/Κ) του ΠΧΤΥ.

Το προϊόν VLU/FTTC διατίθεται τουλάχιστον σε ταχύτητες downstream 30 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps και 200 Mbps. Η upstream ταχύτητα ανά προϊόν ορίζεται σε τουλάχιστον 10% της downstream ταχύτητας.

Μέσω της υπηρεσίας VLU/FTTC ο ΠΥ δύναται να διαθέσει αξιόπιστες ευρυζωνικές υπηρεσίες όπως ενδεικτικά Υπηρεσίες Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Τηλεόρασης (IPTV), Video on Demand, Υπηρεσίες Τηλεφωνίας (VoIP),  καθώς και Λοιπές Υπηρεσίες.

Αναλυτικά

Σημεία οριοθέτησης της υπηρεσίας αποτελούν:

(α) προς τη μεριά του τελικού χρήστη, το σημείο τερματισμού του ακραίου δικτύου χαλκού του ΠΧΤΥ (εσκαλίτ ή χαλύβδινο) και

(β) προς τη μεριά του δικτύου, ο κόμβος συγκέντρωσης στο σχετικό PοP της United Fiber.

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία VLU/FTTC παρέχει ευρυζωνική σύνδεση μεταξύ:

  • του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου χαλκού (εσκαλίτ ή χαλύβδινο) στο χώρο του τελικού χρήστη και
  • του κόμβου συγκέντρωσης που βρίσκεται στο POP της United Fiber στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των DSLAMs (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης)

Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσίας VLU/FTTC

Για την παροχή της υπηρεσίας VLU/FTTC, ισχύουν ωστόσο οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Προϋπόθεση 1: Ο ΠΥ θα πρέπει να υπογράψει Σύμβαση με την United Fiber σύμφωνα με την ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς.

Προϋπόθεση 2: Ο ΠΥ θα πρέπει να λαμβάνει υπηρεσία NGA Connect στο PοP της United Fiber στο οποίο ανήκει ο κόμβος πρόσβασης που εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη.

Προϋπόθεση 3: Να είναι εφικτή η παροχή ΤοΥΒ για τον τελικό χρήστη από τον ΠΧΤΥ, σύμφωνα με την προσφορά αναφοράς ΑΠΤοΒ του ΠΧΤΥ.

Προϋπόθεση 4: Ο τελικός χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης της υπαίθριας καμπίνας η οποία έχει ανατεθεί στην United Fiber. Η διαθεσιμότητα αυτή ανακοινώνεται στον ΠΥ ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Χονδρικής της United Fiber.

email: [email protected]