<Επιστροφη

NGA

NGA Connect

NGA Connect is provided with logical interconnection (VLANs) on L2/L3 interface of Ethernet switch (1Gb/10Gb).

Συνοπτικά

Η υπηρεσία NGA Connect απευθύνεται αποκλειστικά σε εγχώριους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους Υπηρεσιών (ΠΥ) και αφορά στη φυσική και λογική σύνδεση του εξοπλισμού του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου με το ευρυζωνικό δίκτυο της United Fiber με σκοπό τη μεταφορά της κίνησης δεδομένων των τελικών του πελατών.

Η κίνηση των πελατών του ΠΥ φτάνει στο Σημείο Παρουσίας (PoP)  μέσω των υπηρεσιών VLU που προσφέρει η United Fiber στον ΠΥ στους χρήστες που βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του συγκεκριμένου Σημείου Παρουσίας (PoP). Ο ΠY χρησιμοποιεί ίδια μέσα μεταξύ του φρεατίου και του χώρου του, όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του.

Η υπηρεσία NGA Connect παρέχεται μόνο σε τοπικό επίπεδο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο ΠΥ να είναι σε θέση να προσφέρει λιανικές υπηρεσίες σε συνδρομητές μέσω των υπηρεσιών VLU της United Fiber. Οι ταχύτητες που προσφέρονται είναι από 1Gbps έως 10Gbps με βήμα το 1Gbps. H United Fiber διαθέτει υπηρεσίες NGA Connect στα σημεία παρουσίας (PoP) σύμφωνα με το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου NGA, της United Fiber, όπως κοινοποιείται στους ΠΥ και αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα Χονδρικής.

Για την παροχή της υπηρεσίας NGA Connect πρέπει να έχει υπογραφεί η σχετική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της United Fiber και του ΠΥ . Η υπηρεσία διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας «Προσφοράς Αναφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης». Επιπλέον, υποστηρίζεται Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), η οποία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η United Fiber δεσμεύεται να παρέχει την υπηρεσία NGA Connect και να αποκαθιστά τις σχετικές με αυτήν βλάβες.

Αναλυτικά

Στους ΠΥ παρέχεται λογική διασύνδεση (VLANs) σε διεπαφή L2/L3 μεταγωγέα Ethernet (1Gb/10Gb). Η διεπαφή του L2/L3 μεταγωγέα Ethernet συνδέεται με το οπτικό καλώδιο που καταλήγει στο φρεάτιο με χρήση κατάλληλου οπτικού δέκτη:

Το σημείο σύνδεσης οπτικών ινών στο φρεάτιο αποτελεί το σημείο οριοθέτησης μεταξύ του δικτύου της United Fiber και του ΠΥ. Το φρεάτιο κατασκευάζεται από την United Fiber. Ο ΠΥ έχει την ευθύνη της διάθεσης οπτικής ίνας από το χώρο του έως το φρεάτιο. Η United Fiber υποδεικνύει στον ΠΥ τη θέση του φρεατίου, εντός του οποίου ο ΠΥ θα οδηγήσει τo Καλώδιο Οπτικών Ινών (KOI) σύμφωνα με τις οδηγίες της United Fiber.

Το ΚΟΙ που ο ΠΥ θα οδηγήσει στο φρεάτιο πρέπει να αποτελείται έως 12 το πολύ μονότροπες οπτικές ίνες που θα πληρούν τις προδιαγραφές G.652 ITU που θα συνδεθούν στο συνδετικό ΚΟΙ. Οι εργασίες τερματισμού θα πραγματοποιούνται από προσωπικό της United Fiber και σε κατάλληλη στεγανή και επισκέψιμη διάταξη συνδέσμων οπτικών καλωδίων (μούφα) η οποία δύναται να είναι κοινή για περισσότερους από έναν ΠΥ.

email: [email protected]