<Επιστροφη

FTTx

United Fiber VLU/FTTH

The United Fiber’s  VLU/FTTH service enables the Service Provider (SP) to provide to end-user high speed broadband connections.

Συνοπτικά

H υπηρεσία VLU/FTTH της United Fiber δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο Υπηρεσίας (ΠΥ) να παρέχει στον τελικό χρήστη υψίρρυθμες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω του οπτικού δικτύου της United Fiber και του αντίστοιχου οπτικού κυκλώματος που καταλήγει στο εσωτερικό της κατοικίας του τελικού χρήστη.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός ενεργού δικτύου και οπτικού δικτύου (καλώδια οπτικών ινών) της United Fiber που καταλήγουν μέχρι και το κτίριο στο οποίο βρίσκεται η κατοικία του τελικού χρήστη του ΠΥ ή η επιχείρηση.

Σημεία οριοθέτησης της υπηρεσίας αποτελούν:

(α) προς τη μεριά του τελικού χρήστη, ο κατανεμητής οπτικών ινών στο σημείο εισόδου στο κτίριο, που αποτελεί το σημείο τερματισμού του οπτικού δικτύου της United Fiber στο κτίριο που βρίσκεται η κατοικία του τελικού χρήστη του ΠΥ ή

(β) προς τη μεριά του τελικού χρήστη, κουτιά ορόφου» (floor boxes), σε εναλλακτικά σημεία κάθε ορόφου, που αποτελεί το σημείο τερματισμού του οπτικού δικτύου της United Fiber στο κτίριο που βρίσκεται η κατοικία του τελικού χρήστη του ΠΥ

και (γ) προς τη μεριά του δικτύου, ο κόμβος συγκέντρωσης  στο σχετικό Σημείο Παρουσίας (PοP) της United Fiber.

Το προϊόν VLU/FTTH διατίθεται τουλάχιστον σε ταχύτητες downstream 30 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, 500 Mbps και 1.000 Mbps καθώς και έως 10Gbps για εταιρικούς χρήστες. Η upstream ταχύτητα ανά προϊόν ορίζεται σε τουλάχιστον 10% της downstream ταχύτητας.

Μέσω της υπηρεσίας VLU/FTTH ο ΠΥ δύναται να διαθέσει αξιόπιστες ευρυζωνικές υπηρεσίες όπως ενδεικτικά Υπηρεσίες Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Τηλεόρασης (IPTV), Video on Demand, Υπηρεσίες Τηλεφωνίας (VoIP),  καθώς και Λοιπές Υπηρεσίες.

Αναλυτικά

Η υπηρεσία VLU/FTTΗ παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας οπτικής πρόσβασης μεταξύ:

  • της διεπαφής τύπου Ethernet του τερματικού εξοπλισμού του οπτικού δικτύου (ΟΝΤ) που ανήκει και εγκαθίσταται από τον ΠΥ, εντός της κατοικίας του τελικού χρήστη
  • του κόµβου συγκέντρωσης που βρίσκεται στο PοP της United Fiber στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των οπτικών κυκλωμάτων (όπου συνδέεται ο τελικός χρήστης)

 

Κάθε κόμβος τερματισμού οπτικού δικτύου συγκεντρώνει κίνηση από έναν αριθμό κατοικιών μέσω ενός εκτεταμένου Δικτύου Οπτικών Ινών. Η σύνδεση μεταξύ του ενεργού εξοπλισμού κάθε κατοικίας και του κόμβου OLT γίνεται  μέσω κατάλληλων οπτικών συνδέσεων. Εν συνεχεία κάθε κόμβος OLT συνδέεται μέσω επαρκών οπτικών διεπαφών με τον Κόμβο Συγκέντρωσης ο οποίος βρίσκεται στο PοP της United Fiber.

Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσίας VLU/FTTΗ

Για την παροχή της υπηρεσίας VLU/FTTH, και υπό την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων προϋποθέσεων/περιορισμών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Προϋπόθεση 1: Ο ΠΥ θα πρέπει να υπογράψει Σύμβαση με την United Fiber σύμφωνα με την ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς.

Προϋπόθεση 2: Ο ΠΥ θα πρέπει να λαμβάνει υπηρεσία NGA Connect στο POP της United Fiber στο οποίο ανήκει ο κόμβος πρόσβασης που εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη.

Προϋπόθεση 3: Ο τελικός χρήστης να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης όπως ανακοινώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Χονδρικής της United Fiber.

Προϋπόθεση 4: Να είναι επιτυχής η επιθεώρηση κτιρίου (site survey) στο κτίριο του τελικού χρήστη.

Προϋπόθεση 5: Να είναι επιτρεπτή η πρόσβαση και εφικτή η εγκατάσταση οπτικής καλωδίωσης μέχρι τον κατανεμητή οπτικών ινών στο κτίριο ή/και στον όροφο που βρίσκεται η κατοικία του τελικού χρήστη.

email: [email protected]